Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

 

Pravidla upravující podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a podmínky zacházení s majetkem školy.

 

Školní řád

 

Výroční zpráva školy 2016/2017

 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Příloha výroční zprávy: evaluace školy

 

Školní vzdělávací program

 

Identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika školního vzdělávacího programu, školní učební plán, obsah vzdělávacích oblastí a oborů, hodnocení žáků a autoevaluace školy

 

Školní vzdělávací program

 

Rozbory hospodaření za rok 2017

 

Zhodnocení a rozpis hospodaření ZŠ Mendelova za uplynulé období.

 

Rozbory hospodaření za rok 2017

 

 

Program prevence na školní rok 2017/2018

 

Školním metodikem prevence je Mgr. Bc. Jindra Janušková.

 

Program prevence na školní rok 2017/2018

 

 

Souhlas s poskytováním poradenských služeb

 

Poradenské služby

 

  

ICT plán školy a Desatero online bezpečnosti

 

ICT plán

 

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění

 

 

Zřizovací listina s aktualizacemi

 

Zřizovací listina

Dodatek

 

Finanční plán

 

Finanční plán 2018

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

 

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Schválená účetní závěrka

 

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016

 

Další dokumenty k účetní závěrce:

 

Rozvaha - bilance

Výkaz zisku a ztráty

 

 

Formuláře

 

Žádost o uvolnění žáka v průběhu výuky

 

Žádost o uvolnění žáka z předmětu

Příloha k žádosti o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

 

Posudek o zdravotní způsobilosti (pro školy v přírodě, lyžařské výcviky, plavání)

 

Žádost o přestup dítěte z jiné školy

 

Omluvný list

 

Dokumenty k zápisu:

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pětileté dítě)

Žádost o odklad