Dokumenty a formuláře

Dokumenty

 

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla upravující podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a podmínky zacházení s majetkem školy.

Školní řád

 

Výroční zpráva školy 

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Příloha výroční zprávy: evaluace školy

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Přijímací řízení na střední školy

Informace

 

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů

 

Rozbory hospodaření

Rozbory hospodaření za rok 2018

 

Program prevence

Školním metodikem prevence je Mgr. Bc. Jindra Janušková.

Program prevence na školní rok 2018/2019

odkaz na možnost zaslání anonymní zprávy škole:

www.nntb.cz/s/8a5ada3

 

Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště

Program poskytování poradenských služeb

Kontakty na poradenské služby

 

ICT plán školy a Desatero online bezpečnosti

ICT plán

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění

Informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění

 

Zřizovací listina s aktualizacemi

Zřizovací listina

Dodatek

Majetková příloha 2018

 

Finanční plán

Finanční plán 2019

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Schválená účetní závěrka

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

Další dokumenty k účetní závěrce:

Rozvaha - bilance

Výkaz zisku a ztráty

 

 

Formuláře

 

Žádost o uvolnění žáka v průběhu výuky

 

Žádost o uvolnění žáka z předmětu

Příloha k žádosti o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

 

Posudek o zdravotní způsobilosti (pro školy v přírodě, lyžařské výcviky)

 

Žádost o přestup dítěte z jiné školy

 

 

Formuláře k zápisu:

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pětileté dítě) - prosíme vytiskněte dvě strany

Žádost o odklad -  prosíme vytiskněte dvě strany