CELOROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠD

 

Podzim

Tematické okruhy: začátek školního roku, škola (poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace), třída, ŠD, ŠJ (stolování, hygiena stolování – hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava), pravidla slušného chování (mezilidské vztahy, zdravení, poděkování, úcta), příroda na podzim, estetika (barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami), literatura (četba na pokračování).

Cíle: rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů, vyjasnění vztahu dítě – dospělý, vytváření vztahů dětí mezi sebou, eliminace nebezpečí na silnici, osvojení si metod práce s informacemi, rozvoj estetického cítění, získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

 

ZÁŘÍ:  Téma – Jsme jedna rodina

-        seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a s novými kamarády

-        seznámení dětí s bezpečností při aktivitách ve ŠD

-        výzdoba klubovny

-        poznávací vycházky po okolí, po sídlišti, na hřiště, do Hostivařského a Milíčovského lesoparku

-        učíme se bezpečnému chování na komunikacích

-        základy společenského chování

-        základní hygienická pravidla

-        pohybové hry v místnosti

-        míčové hry na hřišti (učíme se pravidla)

 

ŘÍJEN:  Téma – Vyrážíme do přírody

-        vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, ptáků, sběr přírodnin, stavby „domečků“ v lese)

-        přírodovědné hádanky a kvízy

-        návštěva ZOO koutku v Hostivařském lesoparku (celodružinová akce)

-        pohybové hry na hřišti a na louce

-        práce s encyklopedií

-        práce s přírodním materiálem, kreslení ve volné přírodě

-        soutěže, závody a turnaje mezi jednotlivými odděleními (celodružinová akce)

 

LISTOPAD:  Téma – Potřebujeme draka, knížku a pastelky

-        četba oblíbených knih dětí, výstavka knih v odděleních

-        návštěva školní knihovny

-        beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“

-        literární výchova – malování, čtení a dramatizace pohádek, hádání pohádek

-        malujeme pohádky (celodružinová akce)

-        rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy)

-        tematická vycházka – knihkupectví

 

ZIMA

Tematické okruhy: zimní sporty, příroda (pozorování, přezimující ptactvo, krmení ptáků), zdraví (otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování), tradice a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled), estetika (zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky), obec (rozšíření teritoria – hasiči, policie, pošta, dětský lékař), literatura (četba na pokračování).

Cíle: osvojení si metod práce s informacemi, získávání nových poznatků, rozvoj estetického cítění, rozšiřování znalostí a dovedností, využití praktických zkušeností, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace, rozvoj individuálních schopností

 

PROSINEC:  Téma – O Vánocích se plní naše přání

-        pohybové hry na sněhu

-        vycházky po okolí (vánoční výzdoba obchodů, vánoční trhy)

-        přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě

-        vánoční tvořivé dílny, píšeme dopis „Ježíškovi“ (celodružinová akce)

-        vánoční výzdoba kluboven a prostor ŠD, vánoční stromek

-        „Čertovský“ sportovní rej (míčové a pohybové hry v tělocvičně)

-        divadlo s vánoční tematikou

 

LEDEN:  Téma – Dovádíme na sněhu

-        sportovní vycházky – sáňkování, bobování

-        přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě

-        orientační vycházky – poznáváme lépe okolí školy a našeho bydliště

-        hry na sněhu, stavby ze sněhu, zimní sporty (celodružinová akce)

-        výroba dárků pro budoucí prvňáčky

 

ÚNOR:  Téma – Letem celým světem

-        úcta ke každému povolání – význam pro společnost

-        čím chci být, až vyrostu – kreslíme obrázek (celodružinová akce)

-        vztah k hendikepovaným dětem (rozhovory, komunikační hry)

-        vycházky se sportovní tematikou

-        hry se sněhem

-        volné hry dětí venku i v klubovně

-        karneval (celodružinová akce)

-        víte, co je Masopust?

 

JARO

Tematické okruhy: sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky), komunikace (verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie), domov, rodina (rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení), literatura (četba na pokračování).

Cíle: získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, zlepšování orientace v prostředí, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj individuálních schopností, využití praktických zkušeností, rozvoj slovní zásoby

 

BŘEZEN:  Téma – Líná kůže nic nezmůže!

-        Den Země – dny Prahy 11

-        HV – jarní zpívání (soutěž v odděleních)

-        úklid klubovny a okolí ŠD, kompletace stavebnic a her, úklid hraček

-        vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě

-        turistické a zdravotní vycházky na louku, do lesa a k potoku

-        VV, PV – velikonoční tematika, výzdoba klubovny, obyčeje a zvyky

 

DUBEN:  Téma – Kudy, kam…..

-        vycházky zaměřené na orientaci v přírodě

-        HV – nácvik velikonočních koled

-        jarní hry dětí na hřišti – cvrnkání kuliček, skákání panáka, skákání přes gumu, malování křídou na zem, hry na písku, pohybové hry, míčové hry, bojové hry

-        vycházky na hřiště, do lesa, na louku

-        volné hry dětí na hřišti

 

KVĚTEN:  Téma – Sluníčko nám svítí a příroda voní

-        příprava na odjezd na ŠVP

-        vycházky do přírody

-        Den matek – povídáme si o mamince, výroba dárečku pro maminku

-        malování křídou na chodník, jarní hry a sporty

-        zápasy a turnaje – soutěžíme v míčových hrách

 

LÉTO

Tematické okruhy: sport, příroda (přírodovědná vycházka, pozorování, květiny, práce s encyklopedií), zájmy, literatura (četba na pokračování), hudba, barvy (barvocit, letní odstíny), prázdniny (táborové písně, orientace v přírodě a v terénu, první pomoc v přírodě, ochrana zdraví).

Cíle: účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností a dovedností, rozvoj individuálních schopností 

 

ČERVEN:  Téma – Prázdniny klepou na dveře

-        celodenní výlet (celodružinová akce)

-        Mezinárodní Den dětí – netradičně sportovní odpoledne na hřišti (celodružinová akce)

-        povídáme si o prázdninách

-        vyhodnocení celoročních akcí

 

PRŮBĚŽNĚ:

-        opakování a procvičování učiva formou her

-        příprava na vyučování

-        opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

-        zlepšování komunikace a společenského chování

-        rozvíjení ohleduplnosti

-        pěstování kamarádských vztahů a tolerance

-        výchova k péči o estetické prostředí ŠD

-        společná četba v rámci poledního klidu, popř. poslech

-        zájmové kroužky probíhající v rámci ŠD

-        interaktivní a výukové programy

-        divadelní představení

-        činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

 

 

Zpracovala: Bc. Jana Fingrová, DiS.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies