Hlavní úkoly školy

 

Zde najdete všechny potřebné termíny a základní teze školního roku 2017/2018.

 

Hlavní úkoly školy ve školním roce 2017/2018

 

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“

E. Hemingway

Výchovně vzdělávací oblast:

 • postupovat ve vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“, platná verze k 1. 9. 2017
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně hledáme správný směr“
 • využívat formativní hodnocení
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím ranních schůzek s žáky
 • zaměřit se na získávání a naplňování všech kompetencí žáků
 • posilovat znalost spisovné češtiny vlastním příkladem, vymezovat se proti vulgarismům
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti - rétoriku
 • motivovat a připravovat žáky na soutěže a olympiády
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím plaveckých a lyžařských kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • zajistit pořady pro děti z mateřských škol (Mendelánkování, předvánoční pořady, masopust, Den dětí)
 • podpořit vzdělávání pedagogů  

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat projekt „Hledáme správný směr“ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • připravit projekt do dalších výzev v oblasti mezinárodní spolupráce mezi školami
 • postupně vybavovat školu informačními zdroji pro žáky

 

Hodnotící činnost vedení školy:

 • tandemová výuka
 • systematické využívání inovativních metod výuky
 • využívání formativního hodnocení

 

Pedagogické rady:

 • 29. 8. 2017
 • 6. 11. 2017
 • 22. 1. 2018 
 • 9. 4. 2018 (spolu s třídními schůzkami)
 • 25. 6. 2018

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 4. 9. 2017 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 11. 9. 2017 – třídní schůzky
 • 13. 11. - 16. 11. 2017 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 15. 1. - 19. 1. 2018 - individuální konzultace (třídní učitel - žák - rodič)
 • 15. 1. 2018 - informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků
 • 9. 4.  2018 - třídní schůzky
 • 11. 6. - 20. 6. 2018 - individuální konzultace (třídní učitel - žák – rodič)

Konzultace s ostatními učiteli probíhají i při pravidelných konzultačních hodinách pedagogů.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 11. 9. 2017  - 16,30
 • 6. 11. 2017 – 17,00
 • 15. 1. 2018 – 17,00
 • 9. 4. 2018 – 16,30
 • 11. 6. 2018 – 17,00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 13. listopadu 2017 (8,30 – 18 hodin) – Den rodičů
 • úterý 20. března 2018 (8,30 – 16 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

Zápis do 1. ročníku:

 • 4. a 5. dubna 2018 (13,00 – 18,00)
 • 11. 4. 2018 – zahájení Přípravy na školu hrou, dále pokračuje jednou za 14 dní vždy ve středu  (25. 4., 9. 5., 23. 5. a 6. 6. 2018)
 • 6. 6. 2018 - ukončení „Přípravy na školu hrou“, následuje schůzka pro rodiče

 

Hlavní akce školy:

 • 4. 9. 2017 – slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
 • 6. – 8. 9. 2017 – adaptační program pro 6. ročník
 • 13. 9. 2017 – táborák pro 1. třídy
 • 22. 9. 2017 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 16. 10. 2017 – seminář Mgr. Michaela Veselá
 • 20. – 21.10. 2017 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • 13. 11. 2017 – Den rodičů
 • 5. 12. 2017 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • 11. - 20. 12. 2017 - vánoční pořady pro děti v mateřských školách (MŠ Sulanského, Stachova, A. Drabíkové)
 • 18. 12. 2017 – seminář PhDr. David Čáp, Ph.D.  „Vztah učitel – rodič“
 • 12. – 13. 1. 2018 – volby prezidenta republiky
 • 19. 1. 2018 – ukončení klasifikace za 1. pololetí školního roku 2017/2018
 • 13. 2. 2018 – masopust – karnevalový rozverný den s vepřovými hody
 • 26. 2. – 4. 3. 2018 – lyžařský kurz – Lyžařská bouda Krkonoše
 • 20. 3. 2018 – Den otevřených dveří
 • 4. a 5. 4. 2018 – zápis do 1. tříd
 • 2. 5. 2018 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou III
 • 28. 5. – 2. 6. 2018 – 1. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 2. 6. – 8. 6. 2018 – 2. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 11. 6. – 16. 6. 2018 – 3. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 16. 6. – 22. 6. 2018 – 4. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 1. 6. 2018 – Den dětí
 • 11. – 14. 6. 2018 – Slavnost Slabikáře
 • 20. 6. 2018 – ukončení klasifikace za 2. pololetí školního roku 2017/2018
 • 27. 6. 2018 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 28. 6. 2018 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou III
 • 29. 6. 2018 – slavnostní ukončení školního roku

 

Předpokládané projektové dny:

I. stupeň: podle harmonogramu projektu „Hurá do Opery!“

II. stupeň: 4. 10., 18. 12. 2017, 15. 3., 18. 5. 2018, navrhovaný projekt „Mendelka sobě“

 

Tělovýchovné kurzy:

 • plavání - 1. a 2. třídy - 2. pololetí školního roku 2017/2018 (tzn. únor – červen 2018)

bazén VS Jedenáctka (Praha 11)

 • 26. 2. – 4. 3. 2018 – lyžařský kurz v Lyžařské boudě v Krkonoších
 • 28. 5. – 22. 6. 2018 – 4 turnusy školních pobytů v hotelu Kořínek v Kořenově, Jizerské hory

 

Prázdniny:

 • podzimní: 26. - 27. 10. 2017
 • vánoční: 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018, vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
 • pololetní: 2. 2. 2018
 • jarní: 5. 2. – 11. 2. 2018
 • velikonoční: 29. 3. - 30. 3. 2018
 • hlavní: 2. 7. -  31. 8. 2018, nástup do školy je v pondělí 3. září 2018

 

Ředitelské volno:

 • 29. 9. 2017
 • 7. 5. 2018

 

Přípravný týden:

 • 27. 8. – 31. 8. 2018 (výjezdní jednání 27. 8. – 28. 8. 2018)

  

Přijímací řízení na střední školy:

 • do 30. 11. 2017 termín odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou k rukám ředitele střední školy
 • do 1. 3. 2018 termín k odevzdání přihlášek k rukám ředitele střední školy (mimo škol s talentovými zkouškami)
 • 2. 1. – 15. 1. 2018  - talentové zkoušky
 • 15.1. - 31. 1. 2018 -  přijímací řízení na konzervatoř
 • 12. 4. – 30. 4. 2018 - 1. kolo přijímacích zkoušek