Cesta za inspirací II

projekt z OP Praha - Pól růstu.

 

Od 1. listopadu 2020 pracujeme na projektu Cesta za inspirací II.

 

Naše škola úspěšně využila výzvy MHMP (OP Praha - pól růstu ČR), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do výzvy č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Realizace projektu „Cesta za inspirací II“ (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001636) probíhá od 1. listopadu 2020 a bude ukončena ke dni 31. července 2022. Celkově naše škola může vyčerpat 446 245 Kč dotační podpory.

  

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • 2.3.1 Doučování dětí s OMJ v ZŠ a SŠ
  • 3.1.1 Třídní projekt jednorázový
  • 4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
  • 5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
  • 5.2.1 Komunitně osvětové setkávání 2 hodinové

 

Text výzvy

Příloha k výzvě

Plakát školy

 

Škola se připojuje k vyhlášenému kodexu, plně se s ním ztotožňuje a realizuje jej:

Kodex

 

 

V měsíci březnu 2021 se uskuteční tyto plánované aktivity:

V oblasti Komunitních aktivit a podpory inkluzivního prostředí školy pořádáme v pondělí 8. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin odborně tematické setkání pro rodiče, zákonné zástupce a přátele školy. Hlavním tématem výzvy je problematika multikulturality. 

Navázali jsme spolupráci s organizací Život bez závislostí, pod jejíž záštitou proběhne webinář "Stejní, nebo jiní?". Webinář se uskuteční v prostředí G-učebny "Odborně tematické setkání 08.03.2021".

Reflexe z odborně tematického setkání ze dne 8. března 2021

V rámci setkání byla lektory nastíněna témata předsudků, stereotypů, vlivu rodiny na utváření názorů mladší generace, úroveň komunikace v rodinách, generační postoje k problematice přijímání jiných kultur v našem prostředí. Zmíněna byla role školy, jaký význam mají učitelé, spolužáci, klima školy a třídy při začleňování dětí do kolektivu. Velkou roli též hrají naše osobní zkušenosti z různých situací, které zažíváme v běžném životě. Diskutující společně jmenovali, co by dětem mohlo pomoci při začleňování do školního kolektivu, vyzkoušeli si krátkou aktivizační hru k tématu předsudků. Následně byly její výsledky diskutovány s lektory. Významnou roli sehrála i skutečnost, že se setkání účastnili i rodiče žáků s OMJ a sdělili ostatním své osobní zkušenosti. 

Přínosem bylo též střídání moderátorů setkání, kteří se velmi dobře doplňovali. Setkání bylo ze strany lektorů velmi dobře připravené. V závěrečné diskusi o přínosu celého setkání rodiče lektorům poděkovali za sdílené praktické informace, osobní zkušenosti, možnost konfrontace mezigeneračních postojů. Účastníci se shodli na jedné významné myšlence, která byla též v rámci setkání prodiskutována a s nastíněným tématem velmi úzce souvisí - respektovat a být respektován.

 

Pozvánka na odborně tematické setkání 08.03.2021

 

V rámci bloku Projektová výuka proběhne ve 2. ročníku ve středu 10. března 2021 Třídní projekt jednorázový v rozsahu 45 minut.

Vzhledem k uzavření škol a přechodu žáků 1. a 2. tříd na distanční výuku byla projektová výuka přesunuta na středu 14. dubna 2021.

Cílem projektu je navázání spolupráce s odborníkem v oblasti podpory výchovy k lidským právům a výchovy k demokratickému občanství. Byl zvolen pořad "Hyen z Vietnamu", na jehož realizaci se bude podílet jednak externí odborník z organizace ARPOK, o.p.s, jednak třídní učitelka dané třídy.

V rámci projektové výuky by měli být žáci vedeni k rozvoji kritického myšlení a spolupráci, k otevřenému přístupu ke kulturní rozmanitosti. Vybrané metody budou rozšiřovat osobnostní a sociální kompetence žáků. Zároveň projekt přispěje k rozvoji dovedností pedagoga ve vedení projektové výuky.

Reflexe k projektové výuce

Časová i obsahová náplň připraveného projektu odpovídala věku žáků. Externí spolupracovnice a třídní učitelka společně připravily aktivity, které vedly žáky k seznámení s novou zemí po stránce reálií, kultury, zvyků a tradic, čímž došlo k efektivnímu naplnění mezipředmětových vztahů, propojení teorie s praxí. Žáci si díky naplánovaným aktivitám uvědomili jak blizké, či odlišné jsou kultura česká a vietnamská. Pochopili některé tradice a prvky chování žáků s OMJ, kteří přicestují z Vietnamu do České republiky. Seznámili se s typickými znaky vietnamštiny, slyšeli též mluvený jazyk, díky krátkým videoprojekcím se mohli přesunout do autentického prostředí vietnamské tržnice, ruchu ulice i rodinného zázemí běžné vietnamské rodiny. Jako připomínku uskutečného programu si žáci vytvořili a odnesli domů typické vietnamské klobouky.

Díky úzké spolupráci mezi lektorkou a vyučující došlo k rozšíření kompetencí vyučující v oblasti vedení projektové výuky. Díky příjemnému a vstřícnému přístupu lektorky a pečlivé přípravě se program konal v příjemné atmosféře za aktivní účasti všech žáků (viz fotogalerie).

foto - projekt

foto - projekt 1

foto - projekt 2

foto - projekt 3

 

 

 

 

Soubory ke stažení