Cesta za inspirací II

projekt z OP Praha - Pól růstu.

 

Od 1. listopadu 2020 pracujeme na projektu Cesta za inspirací II.

 

Naše škola úspěšně využila výzvy MHMP (OP Praha - pól růstu ČR), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do výzvy č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Realizace projektu „Cesta za inspirací II“ (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001636) probíhá od 1. listopadu 2020 a bude ukončena ke dni 31. července 2022. Celkově naše škola může vyčerpat 446 245 Kč dotační podpory.

  

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • 2.3.1 Doučování dětí s OMJ v ZŠ a SŠ
  • 3.1.1 Třídní projekt jednorázový
  • 4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
  • 5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
  • 5.2.1 Komunitně osvětové setkávání 2 hodinové

 

Text výzvy

Příloha k výzvě

Plakát školy

 

Škola se připojuje k vyhlášenému kodexu, plně se s ním ztotožňuje a realizuje jej:

Kodex

 

 

V měsíci březnu 2021 se uskuteční tyto plánované aktivity:

V oblasti Komunitních aktivit a podpory inkluzivního prostředí školy pořádáme v pondělí 8. března 2021 od 16:00 do 18:00 hodin odborně tematické setkání pro rodiče, zákonné zástupce a přátele školy. Hlavním tématem výzvy je problematika multikulturality. 

Navázali jsme spolupráci s organizací Život bez závislostí, pod jejíž záštitou proběhne webinář "Stejní, nebo jiní?". Webinář se uskuteční v prostředí G-učebny "Odborně tematické setkání 08.03.2021".

Reflexe z odborně tematického setkání ze dne 8. března 2021

V rámci setkání byla lektory nastíněna témata předsudků, stereotypů, vlivu rodiny na utváření názorů mladší generace, úroveň komunikace v rodinách, generační postoje k problematice přijímání jiných kultur v našem prostředí. Zmíněna byla role školy, jaký význam mají učitelé, spolužáci, klima školy a třídy při začleňování dětí do kolektivu. Velkou roli též hrají naše osobní zkušenosti z různých situací, které zažíváme v běžném životě. Diskutující společně jmenovali, co by dětem mohlo pomoci při začleňování do školního kolektivu, vyzkoušeli si krátkou aktivizační hru k tématu předsudků. Následně byly její výsledky diskutovány s lektory. Významnou roli sehrála i skutečnost, že se setkání účastnili i rodiče žáků s OMJ a sdělili ostatním své osobní zkušenosti. 

Přínosem bylo též střídání moderátorů setkání, kteří se velmi dobře doplňovali. Setkání bylo ze strany lektorů velmi dobře připravené. V závěrečné diskusi o přínosu celého setkání rodiče lektorům poděkovali za sdílené praktické informace, osobní zkušenosti, možnost konfrontace mezigeneračních postojů. Účastníci se shodli na jedné významné myšlence, která byla též v rámci setkání prodiskutována a s nastíněným tématem velmi úzce souvisí - respektovat a být respektován.

 

Pozvánka na odborně tematické setkání 08.03.2021

 

V rámci bloku Projektová výuka proběhne ve 2. ročníku ve středu 10. března 2021 Třídní projekt jednorázový v rozsahu 45 minut.

Vzhledem k uzavření škol a přechodu žáků 1. a 2. tříd na distanční výuku byla projektová výuka přesunuta na středu 14. dubna 2021.

Cílem projektu je navázání spolupráce s odborníkem v oblasti podpory výchovy k lidským právům a výchovy k demokratickému občanství. Byl zvolen pořad "Hyen z Vietnamu", na jehož realizaci se bude podílet jednak externí odborník z organizace ARPOK, o.p.s, jednak třídní učitelka dané třídy.

V rámci projektové výuky by měli být žáci vedeni k rozvoji kritického myšlení a spolupráci, k otevřenému přístupu ke kulturní rozmanitosti. Vybrané metody budou rozšiřovat osobnostní a sociální kompetence žáků. Zároveň projekt přispěje k rozvoji dovedností pedagoga ve vedení projektové výuky.

Reflexe k projektové výuce

Časová i obsahová náplň připraveného projektu odpovídala věku žáků. Externí spolupracovnice a třídní učitelka společně připravily aktivity, které vedly žáky k seznámení s novou zemí po stránce reálií, kultury, zvyků a tradic, čímž došlo k efektivnímu naplnění mezipředmětových vztahů, propojení teorie s praxí. Žáci si díky naplánovaným aktivitám uvědomili jak blizké, či odlišné jsou kultura česká a vietnamská. Pochopili některé tradice a prvky chování žáků s OMJ, kteří přicestují z Vietnamu do České republiky. Seznámili se s typickými znaky vietnamštiny, slyšeli též mluvený jazyk, díky krátkým videoprojekcím se mohli přesunout do autentického prostředí vietnamské tržnice, ruchu ulice i rodinného zázemí běžné vietnamské rodiny. Jako připomínku uskutečného programu si žáci vytvořili a odnesli domů typické vietnamské klobouky.

Díky úzké spolupráci mezi lektorkou a vyučující došlo k rozšíření kompetencí vyučující v oblasti vedení projektové výuky. Díky příjemnému a vstřícnému přístupu lektorky a pečlivé přípravě se program konal v příjemné atmosféře za aktivní účasti všech žáků (viz fotogalerie).

foto - projekt

foto - projekt 1

foto - projekt 2

foto - projekt 3

 

Komunitně osvětová setkávání 

Ve spolupráci s organizací se Sdružením pro integraci a migraci pořádáme ve čtvrtek 24. června 2021 od 16 do 18 hodin multikulturní odpoledne na téma Mongolsko.  

Setkání je určeno pro rodiče, děti i širokou veřejnost. Jeho cílem je posílení kompetencí v oblasti vzájemného porozumění, otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti, seznámení se s kulturou a životem v Mongolsku, integrace národnostní menšiny v českém prostředí.

Hosty budou dvě ženy z Mongolska, které se s účastníky podělí o své životní příběhy a jejich zkušenosti s integrací v České republice.

Program setkání: 

- migrace a integrace a ČR (základní statistiky, historie migrace z a do ČR, trendy, národnosti žijící v Česku)

- Mongolsko - specifika této země, kultura a život, mongolská komunita v Česku, motivace migrace do Česka (push a pull faktory, stereotypy, předsudky, životní příběhy dvou žen)

- kreativní workshop  

plakát

 

Reflexe ke komunitně osvětovému setkávání

Setkání se uskutečnilo za účasti dvou hostů - žen z Mongolska žijících již několik let v České republice, které účasníkům setkání sdělily své životní příběhy a zkušenosti se začleňováním do cizí kultury, představily zemi, ze které pocházejí, seznámily účastníky s mongolskou kulturou a odlišnostmi oproti kultuře české.

Celé setkání bylo velmi příjemné, účastníci kladli hostkám různé otázky týkajících se jejich zážitků v České republice, studia, povolání,  vzdělávání v českém jazyce, zkušeností s pomocnými organizacemi.

Děti, které se setkání účastnily, měly možnost postavit si podle návodu model jurty, seznámily se s životem pastevců v Mongolsku. Zároveň mohly zjistit, jak odlišný je život lidí na venkově a v hlavním městě Ulánbátaru.

V rámci kreativního workshopu si děti s pomocí dospělých vyráběly tradiční mongolské knoflíky. Dozvěděly se zajímavé informace k tématu oblékání, rodinného života, běžného života rodiny v jurtě, o stěhování rodin během roku v souvislosti s chovem zvířat.

Komunitně osvětové setkání bylo zaměřeno multikulturně. Cílem setkání byl vzbuzení zájmu o dění v komunitě, naučit se vnímat, s jakými problémy se setkávají lidé při přichodu do kulturně velmi odlišného prostředí, mít povědomí o kultuře, návycích i charakterových vlastnostech těchto lidí. Žáci získali povědomí o tom, jak těžké je někdy pro děti dostat se do zcela nového prostředí, v němž neumějí jazyk a ani nikoho neznají.

 

foto 1_komunitně osvětové setkání  

foto 3_komunitně osvětové setkání

foto 3_komunitně osvětové setkání

foto 4_komunitně osvětové setkání

foto 5_komunitně osvětové setkání

foto 6_komunitně osvětové setkání

 

 Čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků - 6. - 9. června 2021

Na začátku měsíce června ze dvě pedagožky účastnily stáže ve Francii. Během návštěvy dvou škol ve městě Montpellier sledovaly práci pedagogů s žáky s odlišným mateřským jazykem, seznámily se se francouzským vzdělávacím systémem a podmínkami pro vzdělávání žáků cizinců, např. poskytování podpory při výuce francouzštiny, individualizace učiva, hodnocení žáků, seznamování s kulturou, zvyky, aktivitami vedoucími k začleňování žáků, didaktické pomůcky, materiální vybavení učeben.

Stáž byla pro pedagožky velmi přínosná, získané dovednosti mohou využít nejen při vzdělávání žáků cizinců v naší škole.

Pedagogický sbor byl s přínosy stáže seznámen na výjezdním zasedáním 26. srpna 2021.

 

Studijní stáž ve Francii - prezentace 1

Studijní stáž ve Francii - prezentace 2

 

 

V období od února do června 2021 probíhala ve škole aktivita 2.3.1 - Doučování dětí s OMJ v ZŠ a SŠ. Byly utvořeny 3 skupiny žáků, kterým se věnovaly vyučující z 1. i 2. stupně. Vybranými oblastmi pro doučování byly český jazyk. Zlepšení žáků bylo po ukončení doučování patrné v oblasti slovní zásoby, čtení s porozuměním, stavby vět a běžných komunikačních situacích. Doučování probíhalo v odpoledních hodinách podle předem domluveného rozpisu a s ohledem na protiepidemická opatření. 

 

Čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků 6. - 9. 10. 2021

V říjnu absolvovaly dvě vyučující čtyřdenní stáž v portugalském městě Faro. Během pobytu navštivily několik škol pracujících s žáky s OMJ, seznámily se s portugalským vzdělávacím systémem, získaly inspiraci pro práci s dětmi s OMJ v českém prostředí, např. jakým způsobem vyučovat písmo, tvorbu zápisů v psacím i tiskací formě přímo na tabuli (usnadnění čtení). Důležité bylo též zapojování výuky v projektech a skupinová práce. Vyučující objevily i nové aktivity v rámci formativního hodnocení a vzájemného sebehodnocení, které pomáhá rozvíjet komunikaci žáků s OMJ. 

Důležitou roli hraje též individuální přístup, podporující prostředí a samotné klima ve třídě. Žáci společně vytváří pravidla třídy, což následně ulehčuje jejich dodržování a ztotožnění se s nimi.

 

Foto 1 - Stáž Portugalsko

Foto 2 - Stáž Portugalsko

Foto 3 - Stáž Portugalsko

Foto 4 - Stáž Portugalsko

Foto 5 - Stáž Portugalsko

 

 

Prezentace - stáž Portugalsko

Prezentace - stáž Portugalsko2

 

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 jsme realizovali 1 blok Doučování dětí s OMJ v ZŠ a SŠ (aktivita 2.3.1). Doučování bylo určeno nově příchozím žákům, kteří navštěvují 1. i 2. stupeň a jejichž slovní zásoba a jazykové dovednosti jsou na nízké úrovni. Vyučující se v hodinách zaměřila předvším na rozvoj komunikačních schopností žáků, slovní zásoby, výslovnosti a tvořením vět. Žáci se učili číst různé typy textů a zpracovávaly jednoduché úkoly ke čtenářské gramotnosti. Při přípravách byly vždy zohledněny individuální potřeby žáků. 

Doučování bylo ovlivněno častými přechody mezi prezenční a distanční výukou, kdy se žáci opakovaně dostávali do karantén a bylo obtížné udržet návaznosti mezi jednotlivými bloky doučování.

 

Čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků 28. 3 - 1. 4. 2022

Ve dnech 28. března až 1. dubna 2022 se konala čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků v Malaze ve Španělsku. Vyučující měly možnost pozorovat práci tamních učitelů s žáky s odlišným mateřským jazykem na 2. stupni základní školy. Navštívily dvě různé školy, diskutovaly s učiteli a vedením škol o systému vzdělávání španělských žáků i žáků s OMJ.

Díky návštěvám v hodinách získaly nové poznatky pro výuku žáků s OMJ v českém prostředí, např. maximální individualizace výuky, četnější využívání názorných pomůcek, alternativní hodnocení žáků, pravidelné využívání sebehodnocení žáků, úzká spolupráce s místními komunitami nebo realizace projektů k ochraně životního prostředí a zdravého životního stylu.

 

Prezentace Španělsko 1

Prezentace Španělsko 2

 

 

 

Čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků 3. 4. - 6. 4. 2022

Dvě vyučující druhého stupně navštívily v rámci čtyřdenní stáže v období od 3. do 6. dubna 2022 francouzské město Montpellier. Stáž byla zaměřena na pozorování a získání nových poznatků a dovedností pro práci s žáky OMJ. Návštěvy se uskutečnily na dvou zcela rozdílných školách, a to jak v oblasti lokace samotných škol, počtu žáků, vedení týmu pedagogů i strategií, které školy mají ve svých vizích. 

Školy měly společné následující prvky:

- využívání jednotných materiálů pro výuku francouzštiny jako druhého cizího jazyka

- nastavení šestitýdenního intenzivního kurzu francouzštiny pro nově příchozí žáky

- individualizace při nastavování rozvrhů pro jednotlivé žáky

- kolegiální podpora v učitelském sboru

- vytváření osobních portfolií žáků

- respekt vůči vyučujícím

- vytváření přátelského prostředí

 

Prezentace stáž Francie 1

Prezentace stáž Francie 2

 

Foto Francie 1

Foto Francie 2

Foto Francie 3

 

 

Ve středu 4. května 2022 se od 16 do 18 hodin uskutečnilo odborně tematické setkání s tématem "Poznáváme Sýrii". Účastníci poznali africkou zemi, její základní reálie, kulturu, historii, jazyk. Seznámili se s fungováním syrské komunity v České republice, podmínkami při začleňování dětí do školního prostředí a dospělých při aklimatizaci do zcela odlišného kulturního prostředí. Vzhledem k aktuální uprchlické krizi vyvstaly u účastníků různé otázky zaměřené i na válku v Sýrii a útěk lidí ze země.  

Plakát odborně tematické setkání

 

Odborně tematické setkání 1

Odborně tematické setkání 2

Odborně tematické setkání 3

Odborně tematické setkání 4

Odborně tematické setkání 5

 

Čtyřdenní stáž pedagogických pracovníků - Split, Chorvatsko ve dnech 5. 6. - 8. 6. 2022

Ve dnech 5. až 8. června 2022 se dvě pedagožky účastnily čtyřdenní stáže v chorvatských základních škola a pozorovaly práci s dětmi s OMJ, sdílely zkušenosti s tamními vyučujícími a seznámily se s chorvatským vzdělávacím systémem. Zásadní odlišnost oproti českému školství spočívá ve směnování děti ve školách (ranní a odpolední výuka). Asistenti pedagoga jsou přidělováni pouze k žákům s fyzickým handicapem. 

Nově příchozí žáci jsou získávají podporu ve výuce chorvatštiny v počtu 70 hodin (cyklus je možné jednou opakovat) a zároveň jsou začleněni do běžných tříd. Pracuje s nimi psycholog, logoped, spolupracují s knihovnicí, která jim vybírá vhodné texty. Tyto profese, které ve škole nevykonávají přímou vyučovací povinnost, jsou velmi důležité pro začlenění žáků s OMJ do prostředí školy. Školní knihovnu žáci také využívají v běžné výuce. 

Vyučující pracují s žáky s OMJ individuálně, velmi často zařazují do výuky skupinovou práci. Mají k dispozici různé tištěné materiály - čítanky, písanky, zjednodušené texty apod.

 

Prezentace Chorvatsko 1

Prezentace Chorvatsko 2

 

Doučování žáků s OMJ - 2. pololetí

Ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 probíhala 2 Doučování žáků s OMJ v ZŠ. Jednalo se o podporu výuky českého jazyka na 1. i 2. stupni. Doučování se účastnili žáci, kteří byli přijati do školy v letošním školním roce a jejichž jazyková vybavenost nebyla dostatečná. Doučování se účastnili především žáci z Ukrajiny a Vietnamu. 

Díky doučování se zlepšily jejich komunikační dovednosti, rozšířili si slovní zásoby, rozvíjely čtenářské dovednosti. V hodinách pracovali s autentickými texty, zjednodušenou četbou, využívaly gramatické a pravopisné přehledy. Vyučující vždy obsah hodin přizpůsobovaly jejich aktuálním požadavkům, spolupracovaly s vyučujícími českého jazyka běžných hodin. 

Důležitá byla pro žáky pravidelnost doučování a především možnost účastnit se výuky prezenčně.

 

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies