Projekt z operačního programu Praha - pól růstu ČR

 

 

 

Od 1. listopadu 2018 pracujeme na projektu Cesta za inspirací.

 

Naše škola úspěšně využila výzvy MHMP (OP Praha - pól růstu ČR), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Realizace projektu „Cesta za inspirací“ (CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000845) probíhá od 1. listopadu 2018 a bude ukončena ke dni 31. července 2020. Celkově naše škola může vyčerpat 343 432 Kč dotační podpory.

  

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  • 3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (6 tříd)
  • 4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků (10 pedagogů)
  • 5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
  • 5.2.1 Komunitně osvětové setkávání 2 hodinové

 

Text výzvy

Plakát školy

 

Ve dnech 14. - 17. dubna 2019 jsme se zúčastnili stáže ve Finsku, jejímž cílem bylo sledování práce s žáky s OMJ v tamních školách:

Prezentace

 

Ve dnech 19. - 22. května 2019 jsme se zúčastnili stáže ve Švédsku, jejímž cílem bylo taktéž sledování práce s žáky s OMJ v tamních školách:

Prezentace

Prezentace

Prezentace

 

V měsíci říjnu 2019 jsme realizovali třídní projekt jednorázový pro 2. a 3. ročník "Bedýnky příběhů":

Bedýnky příběhů jsou tvořivé dílny zaměřené vždy na konkrétní zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice. Kultura jednotlivých zemí je žákům přiblížena prostřednictvím vyprávění pohádek a následné výtvarné dílny, kdy žáci pracují s tradičními materiály a technikami dané země.

Projektová výuka je zaměřená na podporu občanského vzdělávání, rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, dále na podporu výchovy k lidským právům a výchovu k demokratickému občanství. Rozvíjí osobní a sociální kompetence žáků.

 

Třetí zemí, již jsme navštívili, bylo Dánsko ve dnech 1. - 4. prosince 2019. Vzdělávání děti s OMJ zde má velkou a dlouhodobou tradici. Centrum pro uprchlíky je v Kodani postaveno vedle jedné z nejúspěšnějších škol, aby děti s OMJ dostaly co možná nejkvalitnější vzděláni.

Prezentace

Prezentace

Prezentace

 

Poslední zemí, v níž jsme čerpali náměty pro práci s dětmi s OMJ, bylo Spojené království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 26. ledna až 29. ledna 2020.

V anglických školách pracují vyučující s početnými skupinami dětí s OMJ, jejich určitou výhodou ovšem je alespoň částečná znalost anglického jazyka, který je světovým dorozumívacím jazykem. Vyučující získali v rámci stáže nové podněty a nápady pro zkvalitnění výuky žáků s OMJ.

Prezentace 

Prezentace

Prezentace

 

Dalšími aktivitami jsou komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy, které se budou konat v období od listopadu 2019 do ledna 2020:

1) Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Cílem setkávání je rozvíjení komunikace, sdílení zkušeností, diskuse a získávání nových poznatků z různých oborů. Naše škola si pro tato setkání vybrala odborníky z oblasti interkulturního, globálního a rozvojového vzdělávání.

Semináře se uskuteční ve středu 20. listopadu 2019 (interkulturní vzdělávání) a ve středu 15. ledna 2020 (globální a rozvojové vzdělávání) v době od 17:00 do 19:00 hodin v prostorách školy.

Pozvánku najdete na webových stránkách školy, při vstupech do školy a pod odkazem níže.

 

Pozvánka na odborně tematické setkání 20.11.2019

Pozvánka na odborně tematické setkání 15.01.2020

 

Reflexe odborně tematického setkání ze dne 20.11.2019
Seminář proběhl za účasti 9 rodičů, kteří využili možnost setkání k diskusi, dotazování na různá témata související se začleněním dětí do kolektivu třídy, zájmových útvarů apod. Základním pilířem semináže se stala vzájemná interakce mezi lektorkou a rodiči, která byla umocněna příjemnou atmosférou celého setkání.
Lektorce se podařilo velmi dobře nastínit hlavní body problematiky interkulturního vzdělávání, vedla zúčastněné k přemýšlení nad různými osobními otázkami, které by si rodiče, učitelé i žáci při integraci do nového kolektivu měli položit a pro sebe zodpovědět. Byly nastíněny odlišnosti mezi jednotlivými kulturami, jejich vnímání světa, ale i bezprostředního okolí, ve kterém se pohybují.
Rodiče se s lektorkou podělili o své osobní zkušenosti při příchodu do jiné země, a to vedlo k následné diskusi nad různými otázkami.

Reflexe odborně tematického setkání ze dne 15.01.2020

Seminář rodičům i žákům umožnil seznámit se s konceptem a významem GRV v současném vzdělávání dětí. Lektorka představila témata, která je vhodné do výuky českého jazyka, matematiky, výchovy ke zdraví nebo výchovy k občanství zahrnout, např. problematika rovných příležitostí, lidských práv, humanitární pomoc, rozvojová spolupráce, migrace, mezinárodní instituce či globalizace světa. Zároveň vysvětlila důvody, proč je třeba se těmito otázkami zabývat, do jaké míry se nás týkají v každodenním životě. Nastínila otázky, které pak vedly k podnětné diskusi. Díky různým aktivitám, které si účastníci semináře zkoušeli, získali širší povědomí o možnostech zahrnutí GRV do výuky. Účastnici hodnotili průběh a přínos semináře velmi kladně.

Odborně tematické setkání 15.01.2020 - fotodokumentace

 

2) Komunitně osvětové setkání:

Toto setkání má podpořit komunitní charakter školy, posílit aktivní občanství a rozvíjet kompetence dětí v oblasti vzájemného porozumění, zvyšovat jejich zájem a odpovědnost za dění v komunitě.

Setkání se uskuteční v pondělí 2. prosince od 16:30 do 18:30 hodin v prostorách školy.

Pozvánka bude předána rodičům prostřednictvím třídních učitelů, zároveň ji najdete i na webových stránkách školy, při vstupech do školy a pod odkazem níže.

Komunitně osvětové setkání 02.12.2019

 

Reflexe komunitně osvětového setkání:

Cíle stanovené pro komunitní osvětové setkání byly naplněny. Workshop organizovaný Komunitním centrem MEZI DOMY na základě připravených aktivit rozvíjel kompetence v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití a kulturní rozmanitosti. Škola díky němu získala novou funkci, a to místa, v němž se mohou uskutečňovat akce spojené s rozvíjením komunitních aktivit, mohou se zde neformálně setkat zákonní zástupci našich žáků, je možné získat nové kontakty, vazby, může dojít ke sblížení lidí. Načasování aktivity do období adventu se ukázalo jako přínosné. Pozitivní ohlas vzbudila možnost aktivní účasti rodičů (prarodičů) a dětí na tvořivé dílně.

Komunitně osvětové setkání - fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies