Zápis žáků do prvních tříd 2022

Zápis proběhl 6. a 7. dubna, pro děti z Ukrajiny se bude konat 1. června 2022.

 

Zápis bude probíhat prostřednictvím přihlášení na webu školy a osobní návštěvou ve škole 6. nebo 7. dubna 2022 (od 13 do 18 hodin), pro děti z Ukrajiny 1. června 2022 ve stejném čase (registrace začne pro ukrajinské děti 25. května 2022).

 

Možnosti podání žádosti o přijetí (prosíme do 05.04.2022):

Prosíme zvolte pouze jednu z možností, děkujeme.

  
1) elektronické vyplnění přihlášky (prosíme preferujte tuto možnost, zde si zároveň zarezervujete čas na osobní návštěvu školy):
 
 
 
 
2) osobně (škola může vypsat žádost na základě Vaší osobní návštěvy, kterou dohodnete telefonicky na čísle: 272 088 223 (pí zástupkyně Mgr. Lenka Hůrková)
 
 

Způsoby doručení žádosti

 
1) osobním podáním při zápise
 
2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: zapis@zsmendelova.cz
3) datovou schránkou: 4pu22fh
4) poštou na adresu:  Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
                                       Mendelova 550
                                       149 00  Praha 4
 
 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 mohou vyplnit i zákonní zástupci dětí, které nemají bydliště ve spádové oblasti školy (viz seznam spádových ulic na konci příspěvku). 
 

Je potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, doložíte tuto skutečnost ve škole nahlédnutím do rodného listu dítěte při osobní návštěvě. Oba rodiče musí žádost podepsat.

 

Postup po odevzdání:

Zápis bude probíhat za účasti dítěte a zákonných zástupců podle zarezervovaného času. Do školy se bude vstupovat družinovým vchodem. Je potřebné dodržovat časy registrace, které si rodiče vyberou při vyplňování přihlášky.

Přijaté děti budou zveřejněny po 8. květnu 2022 pod registračním číslem (registrační číslo mají děti zapsané na pamětním listu, nejde o číslo na přihlášce) na webu školy či na úřední desce.

 

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře, prosíme tiskněte oboustranně).

Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy. 

 

Přijetí pětiletých dětí je ve stejné režimu jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků podle druhé strany přihlášky. Prosíme přihlášku pošlete, potvrzení dodáte později.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy. Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro mateřskou školu, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.

 

Informace k zápisu: tel. 602 270 472 (ředitelka školy PhDr. Martina Thumsová)

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Těšíme se na Vás.

 

 

Uvádíme přehled dokumentů, které byste neměli zapomenout přinést s sebou k zápisu dítěte do 1. třídy, který se bude konat 6. a 7. dubna 2022.

1) rodný list dítěte - je nezbytnou dokumentací k ověření zákonných zástupců dítěte (pouze k nahlédnutí, prosíme nekopírujte)

2) dokument určující zákonné zástupce, nejsou-li to rodiče uvedení v rodném listě

3) vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na základě elektronického vyplnění (můžeme vytisknout ve škole při zápisu)

 

prokázání shody zákonných zástupců dítěte v otázce vzdělávání dítěte prosíme o stvrzení žádostí podpisy obou zákonných zástupců.

 

Doporučení rodičům:

Doporučení MŠMT

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ve školním roce 2022/2023 

 Žáci budou do Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 přijímáni podle těchto kritérií:

 1)       žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

            (20 bodů)

2)         žáci s trvalým pobytem v Praze 11

            (15 bodů)

3)        žáci s trvalým pobytem mimo spádové oblasti Prahy 11 (v rámci hl. města Prahy)

            (10 bodů)

4)        žáci z jiných obcí (mají trvalý pobyt mimo Prahu 11 a  spádové obvody hl. města Prahy)

            (5 bodů)

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

kapacita 1. tříd: 90 žáků

 

Spádové ulice:

Anny Drabíkové č.p. 534, 535, 878

Anežky Malé

Arkalycká

Emilie Hyblerové

Horčičkova

Hviezdoslavova č.p. 501-516

K Jezeru

Kazimírova č.p. 69, 71, 77, 85, 102, 107, 232

Kosmická

Kropáčkova

Kryštofova

Kulhavého

Kupeckého

Mandova

Mirošovská č.p. 141, 926-929

Mendelova

Nad Úpadem od č.p. 429

Nešporova

Pacajevova č.p. 52, 56, 105, 106, 165, 181, 182, 205

Plickova

Stachova

Starobylá č.p. 3-6, 45, 222, 236, 242, 245, 246, 910

Staňkova

Steinerova

U modré školy

U transformační stanice

V Hájích č.p. 260-267, 517

Výstavní

Wagnerova

Za Rybářstvím

a všechny ulice městské části Křeslice