Otevření školy pro žáky 9. ročníků od 11.05.2020, aktualizace 07.05.2020

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Aktualizace, 07.05.2020:
 
Na základě vyjádření zájmu rodičů vzniknou 3 skupiny žáků.
 
Rozvrh žáků a hygienická opatření najdete zde.
 
 
 
 
Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:
 
 
1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 
 
Rozvrh žáků 9. ročníku bude následující:
 
9:00 - 10:30 blok výuky českého jazyka s přestávkou
10:30 - 10:50 přestávka (při příznivém počasí venku na hřišti)
10:50 - 12:20 blok výuky matematiky s přestávkou
Pořadí bloků může být opačné, skupině žáků bude sděleno při úvodní hodině v pondělí 11. května 2020.
 
2) 12:20 - 13:00 oběd ve školní jídelně 
 
3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.
 
4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. do 22. května 2020 od 8:30 do 13:30 hodin.
 
5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím ŠOL.
 
6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 
7) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 4. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.
 
8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
 
9) Prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby do 7. května 2020 12:00 hodin vyjádřili zájem o docházku do školy a stravování e-mailem: skola@zsmendelova.cz
Děkujeme.
Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku...), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.
 
10) Na všechny žákyně a žáky se těšíme!
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  
 
Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:
 
 

Harmonogram otevírání škol MŠMT z 30.04.2020:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

schéma