Doporučený postup při onemocnění dítěte

Seznamte se prosím s posledním doporučením MZd ČR  z 14.09.2020:

 

Postup doporučený pro školy, školská zařízení a zákonné zástupce dítěte

(výňatek z doporučení MZd z 14.09.2020)

 

 

  • Dětský věk je charakteristický různými respiračními i jinými onemocněními, nelze tedy používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Jednoznačným projevem onemocnění je teplota více než 37,5 C i bez dalších projevů onemocnění.

 

  • Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.

 

  • Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole, zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy a informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu, telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.

 

  • V případě výskytu onemocnění COVID-19 u dítěte se provádějí protiepidemická opatření v rodině. Dítě je izolováno nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění a zákonný zástupce sám rozhoduje o návštěvě lékaře dle průběhu nemoci.

 

  • U dětí probíhá onemocnění zpravidla mírně nebo bezpříznakově. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření.

 

  • Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).

 

  • Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje, pokud nejeví známky onemocnění.

 

Odkaz na stránky MZd:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/rada-vlady-pro-zdravotni-rizika-projednala-nova-pravidla-pro-karantenu-a-algoritmy-testovani/

 

Uvádíme dokumenty v plném znění:

doporučený postup ke stažení zde

metodika určování karantény zde

postupy určování karantény a izolace zde