Přírodopis 9

Publikován: 8.9.2021

Autor(ka):
Renáta Charvátová

Milá 9. B,

vítám vás ve školním roce 2021/2022.

 

Červen 2022 - učivo:

Přírodní zdroje a využívání

Ekosystémy

Mimořádné situace, bezpečné chování

Ekologická sdružení, CHÚ Prahy, ČR

 

Květen 2022 - učivo:

Úvod do ekologie, základní ekologické pojmy

Ekologie a environmentální výchova

Podmínky života, stav ŽP a jeho ochrana

 

Duben 2022 - učivo:

Devastace, rekultivace půdy

Podzemní voda, prameny

Minerální vody, lázeňství, ochrana

 

Březen 2022 - učivo:

Zásady bezpečného chování v krizových situacích

Pedologie

Pedosféra - půdotvorní činitelé, půdy - vlastnosti, význam

Půdní druhy a typy

 

Únor 2022 - učivo:

Dynamická geologie

Strukturní geologie - endogenní a exogenní děje

 

Leden 2022 - učivo:

Horniny metamorfované

Geologie - suroviny, bohatství země

Recyklace, třídění odpadu, rekultivace po těžbě

Horniny regionu

 

Prosinec 2021 - učivo:

Rozdělení hornin

Horniny vyvřelé, usazené

 

Listopad 2021 - učivo:

Mineralogie - halogenidy, oxidy (bezvodé, vodnaté), uhličitany, dusičnany, sírany, fosforečnany, křemičitany

RCH

 

Říjen 2021 - učivo:

Mineralogie - fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

Vznik, třídění, praktický význam a využití nerostů

Prvky - kovové, nekovové

Sulfidy

RCH

 

Září 2021 - učivo:

Úvod do geologie, geologické vědy

Vznik a vývoj Země, stavba Země

RCH