Kontakty na poradenské služby

Kontakty na poradenské služby
Veškeré kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci nejen dítěti, ale i rodičům, sdělí paní zástupkyně Mgr. Jana Benešová.
 • linka bezpečí 800 155 555 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích
 • linka pro odvykání kouření 844 600 500
 • linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku zdomova či ústavních zařízení (bezplatné volání)
 • rodičovská linka 283 852 222- pomáhá řešit dospělým výchovné problémy
 • internetová linka ilb@linkabezpeci.cz
 • internetová poradna problem@ditekrize.cz
 • chat.linkabezpeci.cz
 • CEVAP - centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů 604 888 141
 • institut Filia 224 261 646
 • PRAK sdružení pro prevenci kriminality 272 654 195
 • Prev-Centrum 233 355 459
 • Proxima Sociale 241 770 232
 • Sananim 284 825 817
 • dětské krizové centrum.o.s. 241 484 149 , 777 664 672
 • odbor školství a kultury MÚ Praha 11 267 902 324
 • odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Praha 11 267 902 110
 • obvodní protidrogový koordinátor 267 902 137
 • obvodním metodikem prevence 241 772 412
 • Městská policie hl. m Prahy

útvar sociální péče                           272 072 502

útvar prevence                                 272 072 515

útvar pro sociálně patologické jevy     272 072 521

 • Policie ČR,její preventivní informační odbor 974 834 374
 • občanské sdružení Život bez závislostí 602 255 508
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jižního Města - JIŽNÍ PÓL 241 770 232
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 272 918 682, Mgr. Jana Draberová 272 942 004
 • kurátoři pro děti a mládež 267 902 127, 267 902 128
 • linka důvěry RIAPS 222 580 697 linka @mcssp.cz

 

užitečné webové stránky:

závislostech, vyhledávat informace o vzdělávání a prevenci, léčbě, strategiích a výzkumu.)

 • www.adiktologie.cz/search.php?searchstring­­= prim%C3%Alrn%C3%AD+prevence§1=cz
 • www.alkoholometr.cz
 • www.alkoholik.cz
 • www.bezcigaret.cz
 • www.bezpecne-online.cz
 • www.boulimie-anorexie.ch
 • www.capld.cz/linky.php. (adresář linek důvěry)
 • www.clzt.cz prevence kouření
 • www.dkc.cz (dětské krizové centrum)
 • www.drogovaporadna.cz
 • www.drogy-info.cz
 • www.drogy.net.
 • www.e-bezpeci.cz
 • www.elisad.eu (Elisad je Evropská asociace knihoven a informačních služeb voblasti

alkoholu a ostatních návykových látek )

 • www.emcdda.eu.int
 • www.help.eu.com témata o kouření
 • www.idealni.cz
 • www.internetporadna.cz
 • www.ippp.cz
 • www.minimalizacesikany.cz
 • www.msmt.cz adresář mladez oddíl prevence
 • www.mvcr.cz/prevence/formular/partner.hlml
 • www.nekuratka.cz edukativní stránka pro děti 9 - 12 let
 • www.nekurte.cz
 • www.odrogach.cz
 • www.plbohnice.cz/nespor
 • www.podaneruce.cz
 • www.poradenskecentrum.cz
 • www.pppinfo.cz ( poruchy přijmu potravin)
 • www.prevence-info.cz
 • www.prevcentrum.cz
 • www.promilesms.cz
 • www.protisikane.cz - kyberššikana
 • http://prvok.upol.cz - kyberššikana
 • www.rodiceprotidrogam.cz
 • www.romove.cz
 • www.saferinternet.cz - kyberššikana
 • www.sananim.cz - problematika dětí a drogy
 • www.sekty.cz
 • www.sikana.org
 • www.SLZT.cz společnost pro léčbu závislostí na tabáku
 • www.horkalinka.cz - problematika kyberšikany
 • www.teenchallenge.cz
 • www.-tipni-to.cz
 • www.volny.cz / metodik
 • www.zuova.cz/informace/cvz/alkohol.pdf